Ilya Chasnik, May 1st Poster Design 1927-1928

Ilya Chasnik, May 1st Poster Design 1927-1928